دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1384 (140) 
1. بررسی و تحلیل طول لوله اواپراتورهای فالینگ فیلم جهت کاربرد در صنعت قند

واحدی خداداد؛ رادمرد حسن؛ سمنانی رهبر مجتبی؛ ثابتی پور برات محمد


4. آنالیز کاهش تولید NOx در محفظه احتراق با سوخت گازی به کمک پاشش آب

سراج مهدی زاده ناصر؛ تابع جماعت صادق؛ یاشینی مستانه


7. مقایسه مدل های تصحیح یافته آشفته چرخشی در کانال چرخان

حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا؛ حکمت آرا مادح؛ دامن گیر ابراهیم


9. کنترل مود لغزشی تنظیم شده چرخش ماهواره: بالانس بین دقت دنبال کردن و مصرف انرژی

موسویان سیدعلی اکبر؛ ساداتی سیدحسین؛ همایی نژاد محمدرضا