دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1387 (151) 
4. تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک رشته حفاری دارای حرکت و نیروی محوری متغیر با زمان در یک چاه مایل

سید محمد صاحب کار؛ محمدرضا قضاوی؛ سیامک اسماعیل‌زاده خادم؛ مرگن حاج قایش


6. طراحی کنترل کننده عصبی- فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با آموزش FEL

سید حسین ساداتی؛ مهدی علیاری شوره‌دلی؛ علی داوری عدالت پناه