دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 62، زمستان 1399 
7. رفتار ورق‌های چهارگوش تحت بار دفعی: تحلیل ابعادی

صفحه 85-99

توحید میرزا بابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی