دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 60، تابستان 1399، صفحه 1-98 
2. تحلیل دینامیکی و ارتعاشی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریکdor:20.1001.1.26455323.1399.16.2.2.8

صفحه 15-25

سید علی موسوی؛ محمد رضا الهامی؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ علی اصغر خارستانی


8. تشخیص پین معیوب به کمک پردازش تصویر در خط تولیدdor:20.1001.1.26455323.1399.16.2.8.4

صفحه 87-96

مصطفی سیاح بادخور؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ مسعود نصیری لاکه