دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 61، پاییز 1399 
1. الگوریتم ناوبری مستقل از موقعیت سامانه‌ی اینرسی صفحه پایدار

صفحه 1-20

محمد قسمتی؛ محمدرضا عاروان؛ عبدالرضا کاشانی نیا