دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 55، بهار 1398 (859) 
2. سامانه هدایت و کنترل رفتار- محور ربات پرنده جهت تعقیب راهبر

صفحه 13-24

احسان زیبایی؛ محمد علی امیری آتشگاه؛ نفیسه محمدیان افتح


11. حل تحلیلی کمانش ورق‌های قطاعی حلقوی متخلخل

صفحه 137-152

محمدرضا کامران فرد؛ علیرضا سعیدی؛ ابوصالح نادری