دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57، پاییز 1398، صفحه 1-139 
7. تحلیل عددی تأثیر خرج گود با آستری دوجنسی بر قطر حفره و عمق نفوذ در اهداف فولادی

صفحه 93-105

حسین مهمان نواز؛ غلام حسین لیاقت؛ صادق رحمتی؛ محمد نجفی؛ حمید فاضلی